Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej konsumencka.com oraz związanych z nią podstron umieszczonych w ramach tej domeny oraz związanych z nią – a funkcjonujących na zewnętrznych serwisach internetowych – w tym platformach sprzedażowych oraz webinarowych, a także zasady świadczenia tych usług, rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego.

1.2. Usługobiorca podejmujący czynności zmierzające do skorzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Definicje

2.1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2.2. Usługodawca – Kancelaria Prawna Marek Biedrzycki adres: ul. Nadrzeczna 8, Olmonty, 15-603 Białystok , NIP: 7291-015-47-70, adres poczty elektronicznej: kontakt@upadlosc-kancelaria.com
2.3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usługi Elektronicznej.

2.4. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona przez Usługodawcą na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony.
2.5. Strona – serwis internetowy konsumencka.com oraz strony powiązane z nią – a funkcjonujące na zewnętrznych serwisach internetowych – w tym platformach sprzedażowych i webinarowych.

Rodzaj świadczonych usług elektronicznych

3.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Strony takie usługi jak: wysyłka newslettera, udostępnienie treści podcastu” – w tym z transkrypcjami nagrań, bezpłatne oraz płatne szkolenia, webinary i kursy on-line, bezpłatne oraz płatne wydawnictwa – w tym w szczególności e-Booki oraz audiobooki, a także odpłatne usługi subskrypcyjne takie jak w szczególności poradniki i webinary.
3.2. Świadczenie wyżej opisanych usług odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

Warunki świadczenia usług

4.1. Korzystanie z usług określonych w pkt. 3.1. jest nieodpłatne, chyba że odpłatność została wyraźnie określona na stronie produktowej (w szczególności dotyczy to webinarów, kursów on-line, e-Booków oraz audiobooków i odpłatnych usług subskrypcyjnych).
4.2. Ceny produktów mają charakter cen brutto – zawierają podatek od towarów i usług (VAT) – chyba że co innego wyraźnie wynika z oferty.

4.3. Płatność za Usługi Elektroniczne, co do których przewidziano odpłatność, następuje za pośrednictwem przelewów online, kart płatniczych oraz płatności BLIK. Po indywidualnym uzgodnieniu możliwa jest także płatność przelewem.
4.4. Dostęp do płatnych usług następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę płatności w drodze przekazania danych dostępowych do produktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej – nie później niż w okresie do 24 godzin od otrzymania płatności (z wyjątkiem przedsprzedaży – kiedy to dostęp następuje po udostępnieniu treści przez Usługodawcę – w terminie określonym w ofercie przedsprzedaży). Dostęp do usług – produktów cyfrowych (w szczególności kursów online) jest limitowany czasowo (6 miesięcy od udostępnienia), chyba że co innego wynika z oferty.
4.5. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej bez podania przyczyn w terminie 14 dni od otrzymania dostępu do produktu elektronicznego (chyba że dłuższy termin wynika z oferty). W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy konieczne jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: kontakt@upadlosc-kancelaria.com W odniesieniu do ofert przedsprzedaży bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu następującym po dniu premiery (udostępnienia) produktu.
4.6. Usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę mają charakter wyłącznie informacyjny oraz edukacyjny i nie stanowią elementu usługi doradztwa restrukturyzacyjnego, podatkowego i prawnego. Podjęcie decyzji o wyborze określonego sposobu działań prawnych oraz rozliczeń

podatkowych, dokonaniu działań restrukturyzacyjnych czy innych czynności prawnych czy faktycznych, transakcji lub uzgodnień powinno być poparte analizą i rekomendacjami podmiotu uprawnionego do świadczenia usług doradztwa podatkowego, prawnego oraz restrukturyzacyjnego na podstawie przedstawionych dokumentów w indywidualnej sprawie danego podatnika, dłużnika, przedsiębiorcy, upadłego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z oparcia się na informacjach zawartych w produktach, komunikatach, wiadomościach, publikacjach oraz nagraniach przekazywanych czy udostępnianych w ramach świadczenia Usług Elektronicznych – nawet gdyby okazały się błędne bądź nie znalazły poparcia w rozstrzygnięciach organów administracyjnych czy sądowych.
4.7. W razie udostępnienia Usługobiorcom usługi uczestnictwa w zamkniętej grupie dyskusyjnej (forum dyskusyjnym – w tym uczestnictwa w webinarze) zastrzega się, że komentarze Usługodawcy do problemów prawnych zgłaszanych przez Usługobiorców mogą mieć wyłącznie charakter generalno-abstrakcyjny i nie będą stanowić usługi doradztwa podatkowego czy prawnego. Indywidualna porada prawno-podatkowa, czy restrukturyzacyjna może zostać zamówiona przez Usługobiorcę odrębnie, na zasadach ustalonych z Usługodawcą. Usługobiorca zobowiązuje się przy tym do
4.8. Ewentualne błędy w wystawionych przez Usługodawcę fakturach usuwane są w drodze korekty faktury sprzedaży, wysyłanej na adres e-mail Usługobiorcy podany przy składaniu zamówienia. Usługobiorca wyraża zgodę na taką formę korekty. Strony tym samym uznają, że uzgodnienie i spełnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów następuje w momencie wysłania przez Usługodawcę faktury korygującej.

Postępowanie reklamacyjne

6.1. Reklamacje dotyczące świadczonych przez Usługodawcę usług mogą być zgłaszane pod adresem mailowym: kontakt@upadlosc-kancelaria.com
6.2. Reklamacje rozstrzygane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
6.3. Rozstrzygnięcie reklamacji następuje w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podanej w zgłoszeniu reklamacyjnym

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są na zasadach określonych w polityce prywatności Strony – https://upadlosc-kancelaria.com/polityka-prywatnosci/

Postanowienia końcowe

8.1. Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, zawierane za pośrednictwem Strony podlegają prawu polskiemu.
8.2. Wszelkie spory dotyczące Usług Elektronicznych poddane będą jurysdykcji sądów polskich.